กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  งานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

> แบบฟอร์มการขอจริยธรรมงานวิจัย

  งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

> แบบฟอร์มการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

> คู่มือระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญารับทุน และสัญญาลาศึกษา

> แบบคำร้องขยายเวลาศึกษาต่อ

  งานบริหารบุคคล (HRM)

> บันทึกรายงานตัวปฏิบัติราชการ (กรณีย้าย/โอน เข้า)

> ใบลา

> ใบย้าย

> ขอโอน

> แบบฟอร์มขอย้ายเปลี่ยนสายงาน

> แบบขอลาออก

> แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

> แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการ

> แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการบำนาญ

> แบบคำร้องขอบัตรลูกจ้าง

> แบบคำร้องขอบัตรพนักงานราชการ

> แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> แบบฟอร์ม บันทึกรายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อ

> แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

> ใบลาออก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> ข้อมูลจำนวนผู้ที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการที่รับย้าย หรือรับไว้ปฏิบัติราชการ

> แบบขออนุญาตไปต่างประเทศของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

> แบบประเมินบุคคลและผลงาน

      1. สรุปหลักเกณฑ์การประเมินสาขาต่างๆ

      2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (ชี้ตัว)

      3. เอกสารขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

      4. แบบประเมินผลงาน (ตำแหน่งประเภทวิชาการ)

      5. แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ตำแหน่งประเภททั่วไป)

      6. เอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ชี้ตัว)

      7. แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

      8. แบบประเมินบุคคลแพทย์ ทันตแพทย์ชำนาญการ

      9. แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด

      10. แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ-ระดับชำนาญการพิเศษ

> คู่มือขอบำนาญด้วยตัวเอง

      1. วิธีปฏิบัติและเอกสาร

      2. คู่มือขอบำนาญ

> แบบฟอร์มขอ กพ.7

> คู่มือการใช้งานระบบ Non HR

      คู่มือการใช้งานระบบ Non HR

      คู่มือการดูหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนจากระบบ Non HR