> การขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล

> การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

> การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี

> การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

> การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกรณีผู้รับอนุญาตตาย

> การขอรับใบแทนใบอนุญาต-สมุดทะเบียน

> การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ

> การแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล

> การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

> การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการ

> การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

> การเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล

> คู่มือประชาชนงานสถานพยาบาลฉบับสมบูรณ์