การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไข

การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

การต่ออายุใบรับแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

การขอใบแทนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

การขอใบแทนใบรับแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

การขอใบแทนใบรับแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

การแจ้งครอบครองวัตถุอันตราย 2

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีไม่ตรวจสถานที่

การขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่