การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต)

การขอแก้ไขสถานที่ กรณีไม่ต้องตรวจ

การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

การขอย้ายสถานที่ผลิต กรณีเข้าข่ายโรงงาน

การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร

การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร 2

การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้า

การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหาร

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำเข้า

การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ

การอนุญาตโฆษณาอาหาร

คู่มือประชาชน Re-Process ลพบุรี