วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี ปี 2560

 

นิยาม 

1. องค์กรชั้นนำ หมายถึง มีการจัดการตามเกณฑ์ PMQA (รวมมาตรฐานสถานบริการ) และหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดขององค์กรผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 สามารถลดปัญหาสุขภาพของจังหวัดได้ตามเป้าหมาย

2. การจัดการสุขภาพ หมายถึง การบริหาร บริการและวิชาการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู) บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน และการคุ้มครองด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนจังหวัดลพบุรีที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สำคัญลดลง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

 

นิยาม 

1. เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการสุขภาพ

2. ประชาชนมีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ (อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มเป็น 80 ปีในปี 2560)

 

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพองค์กรในด้านการบริหารจัดการวิชาการและบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่มีประสิทธฺภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนให้เอื้อต่อการจัดการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาพื้นที่