รายการวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณจิรสิน)(26 มค.64) ประชุมด้านบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณ งานพัสดุ จำนวน 16 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณจิรสิน)(26 มค.64) ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 16 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ผท. (คุณชินวัธ)(25 มค.64) ทดสอบระบบ Zoom Clud Meeting และเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ครั้งที่ 2/2564 และประกวดพื้นที่ดต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ชมรมผู้สูงอายุ ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 คน อุปกรณ์โสตZoom Clud Meeting ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

14:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณสมทรง)(28 มค.64) กรรมการ GPO เขต.4 จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น5 อาคาร2

16:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณโชคชัย)(27 มค.64) ประชุมคณะกรรมการเขต4 จำนวน - คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น