รายการวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

14.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน ดีผิว)(8 มค.64) ประชุม Q&A ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณโชคชัย)(25 มค.64) ตรวจราชการ จำนวน - คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน สีผิว)(8 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

13:06 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ.(คุณคณิศร)(21 มค.64) ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปี64 ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น