รายการวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

09:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ.(คุณจิรสิน สง่าวีรกุล)(18 มค.64) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการกำหนดเป้าหมายผลผลิต/โครงการและตัวชี้วัด มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระบบ Cisco Webex) จำนวน 13 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

14:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.30-14.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณสัญญา มาศิริ)(19 มค.64) ประชุมคณะกรรมการบริหารตำแหน่งว่างเขตสุขภาพที่4 อุปกรณ์โสต ระบบ ZOOM จำนวน 3 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

16:00 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน (คร.)CD. (คุณเครือวัลย์)(27 มค.64) การดำเนินงานใช้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อุปกรณ์โสต Zoom Conference จำนวน 5 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น