รายการวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน สีผิว)(8 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

14.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน ดีผิว)(8 มค.64) ประชุม Q&A ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

09.00-12.00 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณอารุณ)(22 มค.64) ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 10 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

11:17 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คร.(CD.) (คุณสันติ มีแสง)(15 มค.64) ประชุม VDO Conference รับมอบแนวทางการใช้คู่มือมาตรฐานรถพยาบาล และกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย จำนวน 14 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

14:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ.(คุณจิรสิน สง่าวีรกุล)(18 มค.64) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการกำหนดเป้าหมายผลผลิต/โครงการและตัวชี้วัด มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระบบ Cisco Webex) จำนวน 13 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น