รายการวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณโชคชัย)(22 มค.64) การบริหารวัคซีน จำนวน - คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณภัทรธีรา)(20 มค.64) ประชุมระบบ ZOOM งานสุขภาพภาคประชาชน ครั้งที่3 จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณสัญญา)(25 มค.64) การบริหารอัตรากำลัง ในระบบ Zoom จำนวน - คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน Cd. (คุณธัญญธร)(25 มค.64) ประชุมการดำเนินงาน Active Surveillance จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น