รายการวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

10:00 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.00-14.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณภัทรธีรา)(19 มค.64) ประชุมระบบ ZOOM Meeting จำนวน 10 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

14:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณสุปราณี)(15 มค.64) ประชุมกรรมการประเมินผลงาน จำนวน 7 คน ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

16:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณจิรสิน สง่าวีรกุล)(14 มค.64) ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล จำนวน 5 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น