รายการวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน สีผิว)(8 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ.(คุณภญ.วนิดา ขุมแร่)(18 มค.64) นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ZOOM ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

14.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน ดีผิว)(8 มค.64) ประชุม Q&A ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

11:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน คบ.(คุณศิริพร)(21 มค.64) ประชุมแผน คบส. จำนวน 5 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ผท. (คุณมาดีนา)(20 มค.64) ประชุมผู้รับผิดชอบประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ อุปกรณ์โสต จำนวน 5 คน ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น