รายการวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณโชคชัย)(14 ธค.63) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการติดตามและประเมินผล : M&E นิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน - คน ห้องประชุมชั้น5 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน สีผิว)(8 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณจิรสิน สง่าวีรกุล)(19 มค.64) ประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2564 ผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตสุขภาพที่4 จำนวน 13 คน ห้องประชุมชั้น3 ห้อง Co Working Space อาคาร2

10:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณปฏิญญา)(19 มค.64) Web Conference Cisco Webex จำนวน 10 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

14:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณสัญญา)(8 มค.64) ประชุมคณะกรรมการบริหารตำแหน่งว่างเขตสุขภาพที่4 จำนวน 4 คน อุปกรณ์โสต (ระบบZoom) ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น