รายการวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน สีผิว)(8 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

14.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน ดีผิว)(8 มค.64) ประชุม Q&A ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณคณิตศร)(15 มค .64) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระบบ Zoom จำนวน - คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น