รายการวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

08.30 - 16.30 น. กลุ่มงาน ผท. (คุณมาดีนา)(28 ธค.63) ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยวิเคราะห์ตำรับศุขไสยาศน์และสำราญนิทรา จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณภาวิณี)(11 มค.64) Zoom Confarence แพทย์แผนไทย จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น