รายการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน สีผิว)(8 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

09:35 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณจิรสิน สง่าวีรกุล)(5 มค.64) ประชุม PMQA จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

13:15 น.

กลุ่มงานบริหาร

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป(พัสดุ). (คุณจิตรวรรณ)(12 มค.64) รองผู้ว่าฯ ขอพบเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น