รายการวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

09.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน สีผิว)(8 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

14.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณแสงเดือน ดีผิว)(8 มค.64) ประชุม Q&A ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 20 คน อุปกรณ์และโสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

09:13 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณชรริน)(11 มค.64) ประชุมคณะกรรมการด้านการรักษา จำนวน 15 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น5 อาคาร2

10:42 น.

สำนักเลขา

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน สำนักเลขา (คุณผ่องพรรณ)(6 มค.64) ประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการแนบเอกสารในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ (EIA) ปี2564 จำนวน 12 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

13:22 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณประภาภรณ์)(8 มค.64) ประชุมพบส.10 (เภสัชกรรม) จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น