รายการวันที่ 08 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

10.00-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณเรวัตร จันทร์สว่าง)(4 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

15.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณเรวัตร จันทร์สว่าง)(4 มค.64) ประชุม Q&A ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:48 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณภาวิณี)(8 มค.64) VDO Conference Health KPI จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

13:22 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณศิริพร)(8 มค.64) ประชุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์กรณีโควิด จำนวน 15 คน ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

14:00 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ผท. (คุณชินวัธ มิ่งทอง)(5 มค.64) ประชุม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (IC) การใช้ยาฟ้าทะลายโจร และการใช้ยาสมุนไพร ผ่าน zoom meeting จำนวน 5 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น