รายการวันที่ 07 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

10.00-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณเรวัตร จันทร์สว่าง)(4 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

15.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณเรวัตร จันทร์สว่าง)(4 มค.64) ประชุม Q&A ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.00-15.00 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณภัทรธีรา)(5 มค.64) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโควิดของ อสม. จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

13:00 น.

สำนักเลขา

13.00-16.00 น. สำนักเลขา (คุณผ่องพรรณ)(30 ธค.63) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครื่อข่ายระดับจังหวัด จำนวน 17 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น