รายการวันที่ 05 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

10.00-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณเรวัตร จันทร์สว่าง)(4 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น