รายการวันที่ 04 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

10.00-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณเรวัตร จันทร์สว่าง)(4 มค.64) ประชุม PHEOC สสจ.ลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

15.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณเรวัตร จันทร์สว่าง)(4 มค.64) ประชุม Q&A ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

11:08 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณพนารัตน์)(4 มค.64) ประชุมฝ่ายกลุ่มงาน คบ. จำนวน 15 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณสุเทพ พลอยพลายแก้ว)(29 กย.63) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสาธารณสุข และติดตามผลการดำเนินงาน งบประมาณ (3M , กบ.) จำนวน 25 คน ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น