รายการวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณมณฑาทิพย์)(18 สค.63) สอบสัมภาษณ์ อุปกรณ์โสต จำนวน 50 คน ห้องประชุมชั้น5 อาคารใหม่

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณพนารัตน์)(24 กย.63) ประชุมวางแผนงานคุ้มครอง จำนวน 10 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

09:43 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

13.00-16.30น. กลุ่มงาน NCD. (คุณทิพย์เนตร)(11 กย.63) คณะอนุกรรมการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น