รายการวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

09:15 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณมณฑาทิพย์)(31 สค.63) สัมภาษณ์ อุปกรณ์โสต จำนวน - คน ห้องประชุมชั้น5 อาคาร2

13:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณพนารัตน์)(23 กย.63) สรุปและจัดวางแนวทางแผนงานปี64 ของกลุ่มงานคุ้มครอง จำนวน 15 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น