รายการวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

10:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณจิรสิน สง่าวีรกุล)(3 กย.63) ประชุมจัดทำแผนปี 64 จำนวน 60 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น5 อาคาร2

10:00 น.

กลุ่มงานบริหาร

08.30-12.00น . กลุ่มงาน บริหารทั่วไป (พัสดุ). (คุณพิชญาภร)(15 กย.63) การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

13:05 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.00-16.30น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณภัทรธีรา)(18 กย.63) ประชุม Video Conference เตรียมความพร้อม อสม. ในการระบาดโคโรนา รอบ 2 จำนวน 2 คน ห้องประชุม3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น