รายการวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-16.30น . กลุ่มงาน คบ. (คุณพนารัตน์)(22 กย.63) ประชุมวางแผนกลุ่มงาน คบ. จำนวน 15 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

10:50 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00-16.30น . กลุ่มงาน บค. (คุณสุนันทา)(28 สค.63) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564 จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น