รายการวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณมณฑาทิพย์)(18 สค.63) สอบข้อเขียน อุปกรณ์โสต จำนวน 100 คน ห้องประชุมชั้น5 อาคารใหม่

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

10.00-12.00น . กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณสุเทพ) (18 สค.63) ประชุม 3M (กบ.) จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคารใหม่

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณมณฑาทิพย์)(24 สค.63) สอบข้อเขียน อุปกรณ์โสต จำนวน 50 คน ห้องประชุมชั้น4, 2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น