รายการวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.30-15.00น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณโชคชัย)(17 มิย.63) แผนการประชุม EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน - คน ห้องประชุม3 อาคารใหม่

09:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-12.00น. กลุ่มงาน คบ. (คุณสมทรง)(18 กย.63) Conference สมาคมร้านยา อุปกรณ์โสต จำนวน 5 คน ห้องประชุม2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น