รายการวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณสุปราณี)(25 สค.63) ประชุมผอ.รพ.สต จำนวน 30 คน ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณสุปราณี)(6 สค.63) ประชุมผอ.รพ.สต จำนวน 27 คน ห้องประชุมชั้น3 (ห้องCo-working) อาคารใหม่

13:55 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.55-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณสมทรง)(17 กย.63) ประชุมกลุ่มงานคุ้มครอง จำนวน 10 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น