รายการวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:55 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

13.00-16.30น. กลุ่มงาน คร.(CD). (คุณเครือวัลย์)(16 กย.63) EOC โรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 5 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

10:35 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

08.30-12.00น. กลุ่มงาน NCD. (คุณจิราภรณ์ คนมั่น)(11 กย.63) ประชุม Service plan มะเร็ง จำนวน 22 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

10:35 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

13.00-16.30น. กลุ่มงาน NCD. (คุณจิราภรณ์ คนมั่น)(11 กย.63) ประชุม Service plan NCD จำนวน 22 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

11:00 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน แพทย์แผนไทยฯ. (คุณชินวัธ มิ่งทอง)(4 สค.63) ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ศาสตร์มณีเวช อุปกรณ์โสต จำนวน 71 คน ห้องประชุมชั้น5 อาคารใหม่

15:50 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณธมลวรรณ)(20 สค.63) พิจารณาอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อุปกรณ์โสต จำนวน 8 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร 2

ค้นหาวันอื่น