รายการวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

09:40 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30น . กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณภาวิณี)(28 สค.63) VDO Conference สรุปผลตรวจราชการ กท.สธ. ปี2563 รอบ2 จำนวน 10 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

10:40 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณธีรยุทธ)(22 กค.63) นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์และร่างแผนปฏิบัติการปี 64 (บูรณาการแผนกับ CUP) / อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของสสจ.ปี 64 (กลุ่มเป้าหมาย สสจ. สสอ. รพ.) จำนวน 300 คน ห้องประชุมชั้น5 อาคารใหม่

ค้นหาวันอื่น