รายการวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

10:30 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

10.00-12.00 น. กลุ่มงาน แพทย์แผนไทยฯ. (คุณชินวัธ มิ่งทอง)(8 กย.63) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 4 (Application Zoom) อุปกรณ์โสต และApplication Zoom จำนวน 8 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น