รายการวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

09:16 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-12.00น . กลุ่มงาน คบ. (คุณวนิดา ขุมแร่)(26 สค.63) สรุปฝึกงานนักศึกษาเภสัชฯ ม.รังสิต จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณโชคชัย)(3 สค.63) ประชุมอบรมสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 150 คน ห้องประชุมชั้น5 อาคารใหม่

14:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณโชคชัย)(3 สค.63) ประชุมอบรมสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 150 คน ห้องประชุมชั้น4 อาคารใหม่

ค้นหาวันอื่น