รายการวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

08.300-12.00 น. กลุ่มงาน ประกันฯ. (คุณนันทวัน)(8 กย.63) ประชุมประกันสังคม จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

09:39 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณประภาภรณ์)(10 กย.63) ประชุมการพิจารณาต่อใบอนุญาตอาหาร จำนวน 10 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

09:40 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00-16.30น . กลุ่มงาน คบ. (คุณสมทรง)(28 สค.63) ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จำนวน 7 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

15:34 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

13.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณคณิศร)(3 กย.63) ประชุมระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระบบZOOM จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น