รายการวันที่ 09 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

09:00 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณธัญญธร)(28 สค.63) VDO Conference เรื่อง แนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมจัดหาน้ำยา อุปกรณ์โสต จำนวน 16 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

11:25 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณกมลทิพย์)(31 สค.63) ประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อุปกรณ์โสต จำนวน 7 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น