รายการวันที่ 08 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

09:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณจิรสิน สง่าวีรกุล)(3 กย.63) ประชุมเตรียมงานเกษียณ อุปกรณ์โสต จำนวน 20 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

15:19 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน คร. (คุณเครือวัลย์ สีดาพันธ์)(3 กย.63) เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำนวน 3 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

15:34 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณภาวิณี)(3 กย.63) VDO Conference คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 9 ปี 2563 จำนวน 10 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น