รายการวันที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00น . กลุ่มงาน ย. (สุเทพ 3/1 ) 3M จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

10:00 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณสุเทพ)(4 มิย.63) ประชุม 3M (กบ.) จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น5 อาคารใหม่

ค้นหาวันอื่น