รายการวันที่ 03 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

10:06 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ยุทธฯ. (คุณโชคชัย)(1 กย.63) ประชุมทีมSAT จำนวน 20 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ว. (คุณนิรชรา ปานทอง)(2 กย.63) ประชุมเตรียมรับเสด็จ อุปกรณ์โสต จำนวน 10 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคาร2

16:12 น.

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน พัฒฯ. (คุณคุณเกวลี)(24 สค.63) ประชุมทีมเลขา พชอ. อุปกรณ์โสต จำนวน 30 คน ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น