รายการวันที่ 02 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณมณฑาทิพย์)(18 สค.63) ประชุมคณะกรรมการย่อย อุปกรณ์โสต จำนวน 10 คน ห้องประชุมชั้น3 อาคารใหม่

09:00 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

08.30-16.30น . กลุ่มงาน NCD. (คุณจิราภรณ์ คนมั่น)(24 สค.63) ประชุม service plan NCD เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 40 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น4 อาคาร2

13:00 น.

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ประกันฯ. (คุณจงรักษ์)(13 สค.63) ประชุม ม.41 อุปกรณ์โสต จำนวน 15 คน ห้องประชุมชั้น2 อาคารใหม่

ค้นหาวันอื่น