รายการวันที่ 01 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:44 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-12.00น . กลุ่มงาน บค. (คุณรวีวรรณ)(28 สค.63) รายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ จำนวน 11 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชั้น3 อาคาร2

ค้นหาวันอื่น