รายการวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ควบคุมโรค. (คุณอัครวัจน์ 24/09) ประชุม การเตรียมประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ จำนวน 12 คน พร้อมอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุม2 ตึก 1

13:00 น.

กลุ่มงานบริหาร

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน การเงิน. (คุณสุดาทิพย์ 19/09) ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเตรียมความพร้อมตรวจและประเมินผลควบคุมภายใน จำนวน 9 คน พร้อมอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุม2 ตึก 1

13:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน บค. (คุณสัญญา 30/09) ประชุมConference แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน คน พร้อมอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุม1 ตึก 1

ค้นหาวันอื่น