รายการวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

08.30 -16.30 น. กลุ่มงาน แพทย์แผนไทย.(คุณชินวัธ 30/08) ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ จำนวน 24 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

08.30 -16.30 น. กลุ่มงาน แพทย์แผนไทย.(คุณชินวัธ 30/08) ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ(สอบประเมินผล) จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 อาคาร1 ชั้น 1

08:30 น.

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

08.30 -16.30 น. กลุ่มงาน แพทย์แผนไทย.(คุณชินวัธ 24/09) ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแพทย์แผนไทยเวชปฏิบัติ( สอบประเมินผล) จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 อาคาร1 ชั้น 1

ค้นหาวันอื่น