รายการวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ย. (คุณจิรสิน 25/09) ประชุม MOPH CIO Conference ครั้งที่ 12/2562 จำนวน 20 คน พร้อมอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุม1 ชั้น 1

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.00 -16.30 น. กลุ่มงาน คบ.(คุณอลงกรณ์ 06/09) ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จำนวน 8 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม ชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น