รายการวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

08.30 -16.30 น. กลุ่มงาน ว.(คุณจีราภร 28/08) ประชุม เครือข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น