รายการวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

13:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00 -16.30 น. กลุ่มงาน บค.(คุณรวีวรรณ 19/08) ประชุมพิจารณาย้าย จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม ชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น