รายการวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

13:00 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

13.00 -16.30 น. กลุ่มงาน ต.(คุณธรรมศักดิ์ 20/08) ประชุมผู้จัดการทีมตระหนักรู้สถานการณ์ จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 2 ตึก 1

13:00 น.

กลุ่มงานบริหาร

14.00 -16.30 น. กลุ่มงาน บ.(คุณพิมพ์ชนก 20/08) ประชุมกับไฟฟ้าและโรงพยาบาลพระนารายณ์ จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1 ตึก 1

ค้นหาวันอื่น