รายการวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30 -16.30 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุพจน์ 18/09) ประชุม แผนปี 63 จำนวน 18 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1

ค้นหาวันอื่น