รายการวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

13:00 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน บค.(คุณกมลทิพย์ 03/09) ประชุม พิจารณากร่นกรองผลการปฏิบัติราชการ จำนวน 7 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น