รายการวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-16.30 น. กลุ่มงาน ย.(คุณสุเทพ 13/09) ประชุมนิเทศปี 2563 จำนวน 18 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1

13:00 น.

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน ประกัน.(คุณเชษฐา 27/08) ประชุมประกันสังคมผู้ประกันตน จำนวน 30 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ

ค้นหาวันอื่น