รายการวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน บค. (คุณวิมลพรรณ20/11) ประชุม หารือหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 20 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม ชลสิทธิ์

08:30 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน NCD. (คุณจิราภรณ์ 19/08) ประชุม service plan สาขา NCD จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1 ชั้น 1

08:30 น.

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

08.30-12.00 น. กลุ่มงาน ย. (คุณสุเทพ 10/09) ประชุม สรุปการนิเทศพื้นที่ ปี 2562 จำนวน 12 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 2

13:00 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

13.00-16.30 น. กลุ่มงาน NCD. (คุณจิราภรณ์ 19/08) ประชุม service plan สาขา ไต จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม 1 ชั้น 1

13:00 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณนนทวัจน์ 09/09) ประชุมนิเทศน์งานนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 13 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ชั้น 1

13:30 น.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

13.30-16.30 น. กลุ่มงาน คบ. (คุณธมลวรรณ 28/08) ประชุมอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น