รายการวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

08.30 -12.00 น. กลุ่มงาน NCD.(คุณจิราภรณ์ 19/08) ประชุม Service plan สาขามะเร็ง จำนวน 25 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

กลุ่มงานบริหาร

13.00 -16.30 น. กลุ่มงาน พัสดุ.(คุณชัชฎาวรรณ 03/09) ประชุม ตรวจรับเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่องให้ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.โคกสำโรง จำนวน 7 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม2 ตึก 1

13:00 น.

กลุ่มงานบริหาร

13.00 -16.30 น. กลุ่มงาน พัสดุ.(คุณพิชญาภร 11/09) ประชุม เปิดซองพิจารณาผล จำนวน 10 คน อุปกรณ์โสต ห้องประชุม1 ตึก 1 ชั้น 1

ค้นหาวันอื่น